เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1201117Fundamentals of Accounting
การบัญชีขั้นพื้นฐาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดทางการบัญชี การบัญชีขั้นพื้นฐานและมาตรฐานรายงานทางการเงิน วงจรทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ และกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบสำคัญ ระบบเงินสดย่อย บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและประวัติวิชาชีพบัญชี


Definition and objective of accounting; the benefits of accounting information; accounting framework; accounting principles and financial reporting standards; accounting cycle; principles and procedures of the double- entry system of accounting; general and special journal entries; posting to ledgers; preparing trial balance and working papers; adjusting entries; closing entries; preparation of financial statements for servicing and merchandising firms; voucher system; pretty cash system; control accounts and subsidiary ledgers; accounting professional ethics and history of accountancy profession.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH