เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111803Ethic and Research Methodology in Computational Science
จรรยาบรรณและระเบียบวิธีวิจัยในวิทยาการเชิงคำนวณ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา หลักการ และจริยธรรมในการทำวิจัย การกำหนดปัญหาวิจัย การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความเชิงวิชาการ การเขียนทางเทคนิค การบริหารโครงการวิจัย การเลือกใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระเบียบวิธีเชิงตัวเลข รวมถึงการใช้สถิติในการสร้างแบบจำลองในการวิจัยทางวิทยาการเชิงคำนวณ การนำเสนอผลการจำลอง การวิเคราะห์ ความคลาดเคลื่อนและประสิทธิภาพในการคำนวณเชิงตัวเลข


History, philosophy, principles and ethic in research; setting up research problems; scientific article writing, research proposal writing, technical writing; research project management; selecting mathematical models and numerical methods, including statistics to make a model in data science and computation research; presentation of numerical simulation results, error analysis, and the efficiency of computing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH