เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111882Seminar in Computational Science 2
สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ค้นคว้าวิชาการทางวิทยาการเชิงคำนวณจากวารสารวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันหรือความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และนำมาอภิปรายในชั้นเรียนภายใต้การชี้แนะและควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน


Seminar given by students on topics of current interest relevant to computational science or their research followed by further discussion under the guidance of staff.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH