เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1111882Seminar in Computational Science 2
สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาโท
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล110W  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์
 • อาจารย์ ดร.ธีรเดช หมูคำ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 62
  Course Description
  ค้นคว้าวิชาการทางวิทยาการเชิงคำนวณจากวารสารวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันหรือความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และนำมาอภิปรายในชั้นเรียนภายใต้การชี้แนะและควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน


  Seminar given by students on topics of current interest relevant to computational science or their research followed by further discussion under the guidance of staff.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH