เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111881Seminar in Computational Science 1
สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ค้นคว้าวิชาการทางวิทยาการเชิงคำนวณจากวารสารวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันหรือการค้นพบสิ่งใหม่และนำมาอภิปรายในชั้นเรียนภายใต้การชี้แนะและควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน


Seminar given by students on topics of current interest relevant to computational science or new findings followed by further discussion under the guidance of staff.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH