เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111752Data Visualization and Communication
การสร้างมโนภาพและการสื่อสารของข้อมูล
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กระบวนการออกแบบการสร้างมโนภาพ ชนิดของการสร้างมโนภาพ แผนภูมิ กราฟ คุณลักษณะการเห็นอนาคต การสร้างมโนภาพเชิงโต้ตอบ อินโฟกราฟฟิก เครื่องมือที่ใช้ในการนำข้อมูลมาสร้างมโนภาพ การสร้างมโนภาพของรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงกับเวลา การแปรผันและความสัมพันธ์


Visualization design process; types of visualization; charts, graphs, precognitive features; interactive visualizations; infographics; tools to visualize data; visualizing patterns over time, proportions and relationships.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH