เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111751Data Analytics
วิเคราะห์วิทยาของข้อมูล
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แบบจำลองและวิธีการทางสถิติ ขั้นตอนวิธีของการเรียนรู้ของเครื่องและการทำเหมืองข้อมูล การเลือกคุณลักษณะ การเข้าถึงแบบทำนายเทียบกับแบบพรรณนา การเรียนรู้แบบมีการกำกับและแบบไม่มีการกำกับ การทำนายและการถดถอย เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์วิทยาของข้อมูล หัวข้อและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง


Statistical models and methods; machine learning and data mining algorithms; feature selection; predictive vs. descriptive approach; supervised and unsupervised learning; forecasting and regression; tools for data analytics; real world topics and case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH