เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1111751Data Analytics
วิเคราะห์วิทยาของข้อมูล
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แบบจำลองและวิธีการทางสถิติ ขั้นตอนวิธีของการเรียนรู้ของเครื่องและการทำเหมืองข้อมูล การเลือกคุณลักษณะ การเข้าถึงแบบทำนายเทียบกับแบบพรรณนา การเรียนรู้แบบมีการกำกับและแบบไม่มีการกำกับ การทำนายและการถดถอย เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์วิทยาของข้อมูล หัวข้อและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง


Statistical models and methods; machine learning and data mining algorithms; feature selection; predictive vs. descriptive approach; supervised and unsupervised learning; forecasting and regression; tools for data analytics; real world topics and case studies.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH