เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111750Introduction to Data Science
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล วิธีการและกระบวนการในวิทยาการข้อมูล, การเข้าใจข้อมูล ข้อมูลที่มีโครงสร้างเทียบกับที่ไม่มีโครงสร้าง การจัดการข้อมูล การประมวลผลและการจัดระเบียบข้อมูล การเก็บรักษาและการจัดการข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ การสร้างมโนภาพและการสื่อสารของข้อมูล จริยธรรมของวิทยาการข้อมูล


Fundamental of data science; data science methodology and process; understanding data; unstructured vs. structured data; data manipulation, processing and munging; data storage and management; big data; exploratory data analysis; data communication and visualization; data science ethics
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH