เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111800Introduction to Computational Science
วิทยาการเชิงคำนวณเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แบบจำลอง และการจำลองสถานการณ์ กระบวนทัศน์ด้านการคำนวณ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้สำหรับวิทยาการเชิงคำนวณ การตรวจสอบและการยืนยันผลแบบจำลอง จริยธรรมของวิทยาการเชิงคำนวณ


Modelling and Simulation, computing paradigms, data gathering and analysis, tools for computational science, model verification and validation, computational science ethics
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH