เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401459Contemporary Chinese History
ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ค.ศ. 1911 (ปฏิวัติซินไห่) ยุคสาธารณรัฐ (1912 - 1949) ถึงยุคคอมมิวนิสต์ในปัจจุบัน


Chinese history from the Chinese Revolution in 1911 (the Xinhai Revolution), the period of the Republic of China (1912 - 1949), to the Communist Era at present
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH