เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401459Contemporary Chinese History
ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ค.ศ. 1911 (ปฏิวัติซินไห่) ยุคสาธารณรัฐ (1912 - 1949) ถึงยุคคอมมิวนิสต์ในปัจจุบัน


Chinese history from the Chinese Revolution in 1911 (the Xinhai Revolution), the period of the Republic of China (1912 - 1949), to the Communist Era at present

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH