เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401362Chinese Political Philosophy
ปรัชญาการเมืองการปกครองจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดปรัชญาทางสังคมและการเมืองของนักปรัชญาจีนโบราณ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการเมืองและแนวการดำเนินชีวิตของประชาชนจีนในปัจจุบัน


The social and political thoughts of Chinese ancient philosophers, which influence the modern Chinese political system, and ways of life
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH