เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901419Nursing Research
การวิจัยทางการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด หลักการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทและลักษณะของการวิจัยทางการพยาบาล หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัยและรายงานการวิจัย


Concepts; principle of research; research process; types and characteristics of research in nursing; research ethics and code of researcher; basic statistics for data analysis; writing research proposal; conducting research and report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH