เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901423Nursing Profession Practicum
ปฏิบัติการเสริมทักษะทางการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ โดยประยุกต์ความรู้ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ศาสตร์ทางการพยาบาล เสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในสาขาการพยาบาลที่เลือกสรร


Practice nursing care in nursing professional roles by integrating knowledge, concepts and theories related nursing sciences; enhance of holistics nursing skills in the students’ selceted area.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH