เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901422Leadership and Nursing Management Practicum
ปฏิบัติการศักยภาพการนำและการบริหารทางการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีผู้นำ ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการองค์การ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล สารสนเทศทางการพยาบาล การตัดสินใจ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การบริหารความขัดแย้ง การประกันคุณภาพการบริการ เศรษฐศาสตร์สุขภาพภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม


Practice nursing care by integrating concept and theory of administration; leadership; oraganization management; management for nursing quality development; nursing informatics; decision making; patient safety; conflict management; quality assurance in nursing; health economics based on principle of ethics, code of ethics and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH