เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901322Leadership and Nursing Management
ศักยภาพการนำและการบริหารทางการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีผู้นำ ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการองค์การ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล สารสนเทศทางการพยาบาล การตัดสินใจ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การบริหารความขัดแย้ง การประกันคุณภาพการบริการ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ


Concepts; theory of administration; leadership; organization management; nursing management for nursing quality development; nursing informatics; decision making; patient safety; conflict management; quality assurance in nursing; health economics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH