เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901418Primary Medical Care Practicum
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ การประเมินภาวะสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน การวินิจฉัยแยกโรค การให้ยารักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อย การตัดสินใจส่งต่อเพื่อให้การดูแลที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม


Practice on primary medical care based on scope of professional laws; Health assessment; history taking; physical examination; initial laboratory testing and interpretation; differential diagnosis; medical treatment in common illness; referral decision making for appropriated continuing care based on principle of ethics, code of ethics and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH