เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901421Community Nursing Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-12-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน โดยใช้ความรู้ทางการพยาบาลชุมชน ระบาดวิทยาและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชน ใช้กระบวนการพยาบาลชุมชนในการวินิจฉัยชุมชน
วินิจฉัยชุมชน การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน ปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย ภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Community nursing practice by integrating knowledge of community nursing; epidemiology and related knowledge on health promotion, prevention, control of diseases, and decrease health risk in community; using community nursing process for community diagnosis, planning, implementation and evaluation with an emphasis on community participation; providing family health nursing, school health nursing; occupational health nursing based on principle of ethics, code of ethics and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH