เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901321Community Nursing 2
การพยาบาลชุมชน 2
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและหลักการพยาบาลชุมชน บทบาทของพยาบาลชุมชน ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม การพยาบาลอนามัยโรงเรียน การพยาบาล อาชีวอนามัย


Concepts and principles of community nursing; roles of community nurse; primary health care services; family health nursing; environmental health nursing; school health nursing and occupational health nursing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH