เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901316Community Nursing 1
การพยาบาลชุมชน 1
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด หลักการสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพและแผนพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมและกลวิธีทางสาธารณสุข กระบวนการพยาบาลชุมชน หลักระบาดวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยชุมชน วางแผน ดำเนินงานและการประเมินผล การสร้างเสริมสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน


Concepts and principles of public health; public health problems and national health plan; innovation and public health strategies; community nursing process; epidemiological methods and related knowledge for community diagnosis, planning and implementation; health promotion services with community involvement.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH