เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901420Mental Health Promotion and Psychiatric Nursing Practicum
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยบูรณาการแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการดูแลแบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วยการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการพยาบาล ฝึกปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
การสื่อสารเพื่อการบำบัด และการใช้ความเข้าใจตนเองเพื่อการบำบัดสำหรับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ญาติและผู้ดูแลทั้งที่อยู่ในสถานพยาบาลและในชุมชน ภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Practice by integration of concepts, principles, theory related mental health and psychiatric nursing care; evidence based practice and holistic care including mental health promotion, prevention of mental or psychiatric problems and rehabilitation by using nursing process; practice therapeutic relationships; therapeutic communications and therapeutic use of self-understanding for individual, groups, clients at risk, clients with mental health and psychiatric problems as well as relatives and caregivers in health care setting and community based on principle of ethics, code of ethics and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH