เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901320Mental Health Promotion and Psychiatric Nursing
การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลจิตเวชในทุกมิติ การประยุกต์กระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัย ครอบครัว ชุมชน ที่อยู่ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วยจากปัญหาด้านอารมณ์ ความคิด การรับรู้ และพฤติกรรม ผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน รายบุคคล รายกลุ่ม จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน ภายใต้ความหลายหลายทางวัฒนธรรม


Concepts; theory; principles on mental health and psychiatric nursing care; roles and responsibility of psychiatric nurse in all dimensions; integrating nursing process for continuity nursing caring for all age group, familiies, communities in normal; risk situation and problem with emotional, thought, perception, and behavior; client with emergency crisis in individual and groups from hospital to community based on ethic; human’s right and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH