เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901417Maternity Nursing and Midwifery Practicum 2
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-12-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ การให้คำปรึกษาปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์
ระยะคลอด ระยะหลังคลอด รวมถึงการให้การพยาบาลทารกแรกเกิดที่คลอดผิดปกติหรือมีภาวะแทรกซ้อน โดยเน้นการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและการมีส่วนร่วมของครอบครัว ภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Practice nursing care by integrating of concepts and principles in maternal - newborn nursing and midwifery, nursing science and other related disciplines; evidence based practice and nursing process in counseling for family planning and infertility;
holistic care of women and their fetus or newborn with high risk or complications during the antepartum , intrapartum and postpartum periods, this includes nursing care for newborn with high risk or complications; the referral for continuing treatment with an emphasis on family participation based on principle of ethics, code of ethics and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH