เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901317Maternity Nursing and Midwifery Practicum 1
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-12-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยบูรณาการแนวคิดและหลักการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การพยาบาลแบบองค์รวมแก่สตรีในระยะก่อนสมรส ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติ การทำคลอดปกติ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การพยาบาลทารกแรกเกิด การวางแผนครอบครัว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม


Practice by integration of concepts and principles in maternal-newborn nursing and midwifery; nursing science and other related disciplines; integration of evidence based practice and nursing process for health promotion practice and holistic care for women in stage of pre marital, antepartum, intrapartum and normal postpartum periods; conduction of normal delivery; breast feeding, newborn nursing care; family planning with an emphasis on family participation based on principle of ethic and code of ethics and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH