เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901324Adult and Elderly Nursing Practicum 2
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-12-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติจากการผันแปรออกซิเจนและการไหลเวียนเลือด ความผิดปกติจากการระบายอากาศหายใจ การรู้คิด การรับรู้ทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
การวางแผนการพยาบาลแบบองค์รวมครอบคลุม การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วย โดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Practice nursing care for adults and elderly with alteration of oxygen transportation and blood circulation, ventilation; cognitive, sensory and motor system; female reproductive system; holistic nursing care plan covering caring; rehabilitation; prevention and health promotion through nursing process and evidence based practice based on principle of ethics, code of ethics and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH