เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901323Emergency, Trauma and Disaster Nursing
การพยาบาลฉุกเฉิน อุบัติภัยและสาธารณภัย
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด หลักการบริหารจัดการภัยพิบัติ ระบบบริการการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน การประเมินและการคัดแยก การเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติภัย การพยาบาลผู้ประสบอุบัติภัยและภัยพิบัติที่มีการบาดเจ็บระบบต่างๆ การช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะช๊อคและภาวะฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัย การช่วยเหลือ การตอบสนอง การฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัย


Concept; principles of disaster management; emergency medical service system; evaluating and triage; rescue and relocation of victims; nursing care for traumatic and catastrophic victims with organ injuries; care for client with shock and emergency; diaster preparedness for recues, response, and rehabilitation in disasters victims.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH