เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901318Adult and Elderly Nursing Practicum 1
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-12-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง การดูแลและการจัดการกับความปวด การมีภาวะไม่สมดุลย์ของกรดด่างและอิเลคโตรไลท์ ความผิดปกติจากการย่อย การเผาผลาญและการขับถ่าย การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ การได้รับการผ่าตัด การติดเชื้อและความผิดปกติของภูมิต้านทานร่างกาย
ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ การใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลแบบองค์รวม การฟื้นฟูและการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลและครอบครัว การดูแลรักษาพยาบาลภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Practice nursing care for adults and elder with acute, crisis and chronic; pain and pain management; acid-base and electrolytes imbalance; alteration of digestion, metabolism and excretion; growth of abnormal cell; undergoing operation; infection and immunity; alteration of urinary tract; holistic care by using nursing process; rehabilitation and health promotion for patient and family; nursing care based on principle of ethics, code of ethics and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH