เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901218Adult Nursing 1
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด หลักการการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง ความปวดและการจัดการกับความปวด ภาวะความไม่สมดุลย์ของกรดด่างและอิเลคโตรไลท์ ความผิดปกติจากการย่อย การเผาผลาญและการขับถ่าย การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ การได้รับการผ่าตัด การติดเชื้อและความผิดปกติของภูมิต้านทานร่างกาย
ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ การใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลแบบองค์รวม การฟื้นฟูและการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลและครอบครัว การดูแลรักษาพยาบาล ภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Concepts; principles of nursing care for adults with acute, critical, and chronic illness; Pain and pain management; acid-base and electrolytes imbalance; alteration of digestion, metabolism and excretion; growth of abnormal cell; undergoing operation; infection and immunity; alteration of urinary tract; holistic care by using nursing process; rehabitation and health promotion for patient and family; nursing care based on principle of ethics, code of ethics and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH