เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901319Pediatric and Adolescent Nursing Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-12-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยประยุกต์นโยบายสุขภาพ แนวคิด หลักการพยาบาลเด็กทุกช่วงวัย หลักฐานเชิงประจักษ์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา และฟื้นฟูสุขภาพ แบบองค์รวม เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม


Practice by applying health policy; concepts; principle of pediatric nursing; evidences and other related discipline; holistic nursing care for promotion, prevention, care and rehabitation with an emphasis on family-centered care based on principle of ethics, code of ethics and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH