เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901217Fundamental of Nursing Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานสำหรับผู้ป่วย ดูแลการตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของบุคคลในภาวะเจ็บป่วยและครอบครัว ปฏิบัติด้านการสนับสนุนด้าน การวินิจฉัย และการตรวจรักษา


Practice fundamental of nursing for patient; care of basic needs response in physical, psycho-socio-spiritual aspects for ill person and family; practice on supportting diagnostics and treatment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH