เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901216Fundamental of Nursing
การพยาบาลพื้นฐาน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด หลักการการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลพื้นฐานสำหรับผู้ป่วย การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน การตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของบุคคลในภาวะเจ็บป่วยและครอบครัว การสนับสนุนด้านการวินิจฉัย และการตรวจรักษา


Concepts; principle of fundamental of nursing; basic nursing care for patients; basic nursing skills development; response to basic needs in physical, psycho-socio-spiritual aspects for ill person and family; support diagnostics and treatment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH