เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901214Nursing Theories and Nursing Process
ทฤษฎีทางการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติและพัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล หลักจริยธรรมทางการพยาบาลเบื้องต้น และกระบวนการพยาบาล


History and development of nursing profession; basic concepts in nursing science ; nursing theories; principles of ethical nursing and nursing process.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH