เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901213Health Assessment
การประเมินภาวะสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพ การประเมินสุขภาพแบบองค์รวมในทุกช่วงวัย การซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบ


Concepts related to health assessment; holistic health assessment of the individual across the life span; health history taking and systematically physical assessment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH