เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901103Health Promotion
การสร้างเสริมสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด หลักการสร้างเสริมสุขภาพ ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ในการสร้างเสริมสุขภาพ กลยุทธ์และวิธีการการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคลในทุกช่วงวัย การให้สุขศึกษา ความเครียดและ การจัดการความเครียด การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ


Concepts; principles of health promotion; health behavior theories related to health promotion; strategies and methods of holistic health promotion for individual across life span; health education; stress and stress management; health counseling.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH