เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901101Health System and Nursing Profession
ระบบสุขภาพและวิชาชีพการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ ระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพและนโยบายสุขภาพของประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการดูแลสุขภาพทางเลือก แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบสุขภาพ ระบบบริการพยาบาล บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในการให้บริการสุขภาพในสถานบริการทุกระดับ ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล บทบาทขององค์กรวิชาชีพ


Concepts of health; factors affecting health; health system; health care system and national health policy; concepts of holistic and alternative health care; philosophy of sufficiency economy in health system; nursing service system; nurse’s roles and responsibilities for health care in all levels of setting; career ladder of professional nurses; roles of professional nursing organization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH