เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2102271Basic Immunology, Microbiology and Parasitology for Nursing Students
พื้นฐานภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาล
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คุณลักษณะและคุณสมบัติของแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราและปรสิตที่ก่อโรคในคน พยาธิกำเนิดที่เกิดจากตัวเชื้อเองหรือสารพิษที่สร้างจากจุลชีพ วงจรชีวิต วิทยาการระบาด การป้องกันและการควบคุมเชื้อจุลชีพ กระบวนการตอบสนองทางภูมคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อที่เกิดขึ้น การตรวจวินิจฉัยในระดับห้องปฏิบัติการของโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิตและโรคทางภูมิคุ้มกัน


The morphology and characteristic of human pathogen; bacteria, viruses, fungi and parasites; Pathogenesis, caused by both microorganism and their toxin; life cycle, epidemiology, prevention and control of microorganism; host immune response of microorganism; laboratory diagnosis for infectious diseases caused by bacteria, viruses, fungi, parasites and immunological disorders.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH