เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2102141Basic Medical Biochemistry for Nursing Students
ชีวเคมีพื้นฐานทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาพยาบาล
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้าง หน้าที่และเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม์และกรดนิวคลิอิก เมตาบอลิซึมของพลังงานแบบองค์รวม โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล บทบาทความสำคัญและสมดุลของวิตามิน แร่ธาตุ อนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระและสารชีวโมเลกุลอื่นๆ การแปลผลค่าเคมีพื้นฐานในเลือดและปัสสาวะ การประยุกต์และการเชื่อมโยงความรู้ทางชีวเคมีในทางคลินิก


Structure, function and metabolism of biomolecules: carbohydrates, lipids, proteins, enzymes and nucleic acids; integration of energy metabolism; associated diseases in metabolic disorders of biomolecules; important roles and balance of vitamins, minerals, free radicals, antioxidants and other biomolecules; interpretation of basic blood and urine chemistry, application and clinical correlation of biochemistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH