เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1009108French 3
ภาษาฝรั่งเศส 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1009102

Course Description
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางขั้นต้นที่บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น การใช้กาลต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ การจัดงานเลี้ยง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การแสดงเหตุและผล การทำความเข้าใจสื่อในรูปแบบต่าง ๆ หน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงาน การเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงาน กิจกรรมในวันหยุด การใช้ประโยคทางอ้อม การแนะนำกลุ่มคนและประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส


Integrated skills of lower-intermediate French focusing on the application of complex sentences and tenses in daily life contexts including expressing preferences, giving opinions and criticism, setting up a party, giving information about yourself, expressing cause and consequence, understanding the media, being responsible, being on holiday, reporting a speech, an introduction to the Francophonie world and preparing for professional life
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH