เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1009108French 3
ภาษาฝรั่งเศส 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1009102
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางขั้นต้นที่บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น การใช้กาลต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ การจัดงานเลี้ยง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การแสดงเหตุและผล การทำความเข้าใจสื่อในรูปแบบต่าง ๆ หน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงาน การเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงาน กิจกรรมในวันหยุด การใช้ประโยคทางอ้อม การแนะนำกลุ่มคนและประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส


Integrated skills of lower-intermediate French focusing on the application of complex sentences and tenses in daily life contexts including expressing preferences, giving opinions and criticism, setting up a party, giving information about yourself, expressing cause and consequence, understanding the media, being responsible, being on holiday, reporting a speech, an introduction to the Francophonie world and preparing for professional life

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH