เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1009108French 3
ภาษาฝรั่งเศส 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1009102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:50415E2LECT30525F  
อาจารย์:
 • อาจารย์Flavie Lepoutre
 • อาจารย์ทรงสวรรค์ ตั้งสุขศิริจิตร (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางขั้นต้นที่บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น การใช้กาลต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ การจัดงานเลี้ยง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การแสดงเหตุและผล การทำความเข้าใจสื่อในรูปแบบต่าง ๆ หน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงาน การเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงาน กิจกรรมในวันหยุด การใช้ประโยคทางอ้อม การแนะนำกลุ่มคนและประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส


  Integrated skills of lower-intermediate French focusing on the application of complex sentences and tenses in daily life contexts including expressing preferences, giving opinions and criticism, setting up a party, giving information about yourself, expressing cause and consequence, understanding the media, being responsible, being on holiday, reporting a speech, an introduction to the Francophonie world and preparing for professional life

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH