เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701325Nutritional Cosmetics
โภชนความงาม
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญและบทบาทของอาหารเพื่อความงาม ชนิด โครงสร้างและหน้าที่ของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในทางเครื่องสำอางและความงาม ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความงามที่ผลิตในเชิงการค้า กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความงาม แนวโน้มและทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความงามในปัจจุบันและอนาคต


Definition, characteristics, importance and role of nutritional cosmetics; type, structure and function of nutrients applied in cosmetic and beauty; type of commercial nutritional cosmetic products and their production process and regulation; trends and current issues related to nutritional cosmetics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH