เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701462Cosmetic Manufacturing Process
กระบวนการผลิตเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701212

Course Description
ภาพรวมของเครื่องมือชนิดต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง ขั้นตอนและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง การขยายขนาดการผลิต แหล่งของวัตถุดิบและพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงาน ประเภทและชนิดบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ การควบคุมและข้อกำหนดทางกฎหมายและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบำบัดและจัดการของเสีย ระบบคุณภาพและมาตรฐาน เช่น GMP, HACCP และ ISO กรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที่ในโรงงานที่เกี่ยวข้อง


An overview of instruments and equipments used in cosmetic manufacturing; steps and processes of cosmetic manufacturing system; scale up; sources of raw materials and energy used in cosmetic manufacturing; production process and plant design; aspect of cosmetic packaging, including cosmetic materials, regulation and design, waste treatment and management; quality systems and standards such as GMP, HACCP, ISO; cases studies and field trip of related industries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH