เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701401Cosmetic Regulations and Ethics
การควบคุมเครื่องสำอางและจริยธรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การควบคุมเครื่องสำอาง กฎหมายเครื่องสำอางในประเทศไทยและระหว่างประเทศ การควบคุมสารควบคุมในเครื่องสำอาง หลักการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทของผู้ผลิตและหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเครื่องสำอาง กระบวนการผลิตที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง


Cosmetic regulations; Thai and international cosmetic laws; regulation of controlled substances in cosmetics; fundamental of consumer protection laws; role of manufacturers and government organization on comsumer protection; product liability; patents and trademarks; ethics of cosmetician; GMP in cosmetic production.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH