เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701320Research Methodology in Cosmetic Science
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย ลักษณะ ประเภท และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การตั้งสมมติฐาน กำหนดตัวแปร การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้เทคนิคการออกแบบและวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคเฉพาะด้านในการเตรียมงานวิจัย การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัย


Definition, characteristics and types of research; processes involving of research; hypothesis and variables, collecting data and experimental design techniques in cosmetic science researches; statistical data analysis and application of mathematics and computer programs for data analysis; writing of research proposal and research report; ethics of researcher; application of information technology and particular techniques in cosmetic science for preparation, presentation and publication of research.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH