เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701316Fragrance and Aromatic Science
สารหอมและสุคนธศาสตร์
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
นิยามและประวัติของสุคนธศาสตร์ การรับรู้กลิ่น เคมีของสารหอม ประเภท การเตรียมและการควบคุมคุณภาพของสารหอม หลักการของสุคนธบำบัดและสปา การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์สปาและสารหอม


Definition and history of aroma science; olfaction; fragrance chemistry; types, preparation and quality control of aroma materials; principle of aromatherapy and spa; formulation of spa and fragrance products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH