เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701315Microbial Contamination and Preservatives in Cosmetics
การปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารกันเสียในเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1103211

Course Description
จุลินทรีย์และการปนเปื้อนในวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลกระทบของการปนเปื้อนจุลินทรีย์ การควบคุมการปนเปื้อนในเครื่องสำอาง ประเภทของสารกันเสีย การทดสอบการปนเปื้อนและประสิทธิผลของสารกันเสีย สุขอนามัยและการทำให้ปลอดเชื้อในกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง


Microorganisms and contamination in raw materials, manufacturing process and cosmetic products; effects of microbial contamination; cosmetic contamination control; types of preservatives; contamination and challenge tests; sanitation and sterilization in cosmetic manufacturing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH