เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701211Physical Chemistry for Cosmetic Science
เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102102

Course Description
หลักการของเคมีเชิงฟิสิกส์ สมดุลย์เฟส เทอร์โมไดนามิกส์ เทอร์โมเคมี ปรากฎการณ์การละลายและการกระจาย ปรากฏการณ์ที่ผิวประจัน สารละลาย คอลลอยด์ และการกระจายตัวของของแข็ง สารลดแรงตึงผิว พอลิเมอร์ ทฤษฎีการไหล การใช้ประโยชน์สำหรับการตั้งตำรับเครื่องสำอาง ความไม่เข้ากันในเครื่องสำอาง


Principles of physical chemistry; phase equilibria; thermodynamics and thermochemistry; solubility and distribution phenomena; interfacial phenomena; solutions, colloids and coarse dispersions; surfactants; polymers; rheological theory; application in cosmetic formulations; incompatibilities in cosmetics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH