เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1701915Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต0 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัยขั้นสูง แผนงานวิจัยและวิธีการทบทวนเอกสารวิชาการ การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล การนำเสนอผลงานวิจัยและการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ จรรยาบรรณนักวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์และมนุษย์


Philosophy and concept of research; advanced research methodology and procedure; research plan and literature review methods; research design; data collection; data analysis and interpretation; research presentation and writing for publication; researcher ethics; ethics for animal and clinical study
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH