เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1701914Advance statistic for research
สถิติเพื่อการวิจัย ขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต0 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและวิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิตพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน สถิติในการออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ด้วยวิธีพาราเมตริกและวิธีนอนพาราเมตริก สุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูล การกำหนดตัวแปรและจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์และตีความ


Concept and statistical methodologies for research application; descriptive and inferential statistics; statistic for research design; parametric and non-parametric statistical analysis; sampling and data collection; factor and data arrangement; analysis of variance; linear regression and correlation; chi-square test; statistical packages for data analysis and interpretation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH